REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO acebo.pl/gierka

 

I.              Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego acebo.pl/gierka;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem acebo.pl/gierka, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem acebo.pl/gierka
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem acebo.pl/gierka, prowadzony jest przez
  Aleksandrę Cebo z siedzibą: ul. Cedlera 15/4, 41-306 Dąbrowa Górnicza, NIP 6291392277, REGON 241514749, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, nr 37083/2010.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Aleksandra Cebo zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu acebo.pl/gierka oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Aleksandra Cebo,

e.)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową acebo.pl/gierka, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Aleksandra Cebo Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. III ust. 7.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • a)     dla zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu od Klienta przez Sklep e-mail z potwierdzeniem zamówienia
 • b)    dla zamówień płatnych przelewem / kartą – w chwili zaksięgowania wpłaty na końce Sklepu.

10. Klient może anulować zamówienie pod adresem kontakt@acebo.pl. Nie może zostać anulowane zamówienie już wysłane. W takim przypadku Klient może odmówić odebrania przesyłki.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Paczkomatów InPost. Koszty dostawy wliczone są w cenę zamówienia.
 3. Koszty dostawy szczegółowo określone są w zakładce Dostawa i płatności.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia.
 5. W przypadku towarów na indywidualne zamówienie termin realizacji, tym samym dostawy, ustalany jest indywidualnie.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu sprzedaży lub rachunku.


VI. Ceny i formy płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofywania poszczególnych towarów, organizowania akcji promocyjnych na stronach sklepu i poza nim, obniżek cen, wyprzedaży towaru oraz wprowadzania dowolnych zmian w bieżącej ofercie sklepu.
 3. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:

a)     przelewem na numer konta bankowego w mBank: 44 1140 2004 0000 3302 6766 5007

b)    płatnością w systemie PayPal

c)     płatnością w systemie DotPay.pl

d)    za pobraniem

e)     gotówką przy odbiorze osobistym

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem tj. osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Aleksandry Cebo - adres do korespondencji ul. Sucha 9, 41-200 Sosnowiec, podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć tutaj, w zakładce Przydatne formularze.
 3. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru konsumentowi.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • a)     rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez acebo.pl/gierka, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
 • b)    nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • c)     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • d)    towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

5.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar może zostać zwrócony jednocześnie z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Aleksandra Cebo, ul. Sucha 9, 41-200 Sosnowiec.

6.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.  Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwraca koszt zakupu i przesyłki do Klienta.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Aleksandra Cebo, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@acebo.pl lub Aleksandra Cebo ul. Cedlera 15/4 41-306 Dąbrowa Górnicza.
 3. O ile przy opisie Towaru nie jest wskazane inaczej, Aleksandra Cebo nie jest producentem towarów.
 4. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 5. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki Klient będący konsumentem w pierwszej kolejności powinien zgłosić swoje zastrzeżenia operatorowi pocztowemu i u niego zgłosić reklamację. Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.

      Niemniej Klient będący konsumentem może w wymienionym przypadku skierować roszczenie do Sklepu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aleksandra Cebo podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Aleksandra Cebo o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Aleksandra Cebo ul. Cedlera 15/4 41-306 Dąbrowa Górnicza, lub mailowo pod adres kontakt@acebo.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Aleksandra Cebo zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Aleksandra Cebo a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Aleksandra Cebo a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu mieszczącą się w Dąbrowie Górniczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Firma Aleksandra Cebo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku konieczności dostosowania jego zapisów do aktualnie obowiązującego prawa lub w przypadku zmian w prowadzonej działalności, w tym zmian podwykonawców.